Chất Tăng Trắng cho Giấy

Chất tăng trắng dạng nước - STAR-UP

Chất tăng trắng dạng nước - STAR-UP

Chất tăng trắng ánh xanh dạng bột AH - 300

Chất tăng trắng ánh xanh dạng bột AH - 300

Chất tăng trắng quang học ánh xanh dạng bột AH - 700

Chất tăng trắng quang học ánh xanh dạng bột AH - 700

Chất tăng trắng quang học ánh tím dạng bột STAR-VIP

Chất tăng trắng quang học ánh tím dạng bột STAR-VIP

Chất tăng trắng dạng nước - STAR -AM

Chất tăng trắng dạng nước - STAR -AM

 Chất tăng trắng quang học dạng bột   STAR – 2B

Chất tăng trắng quang học dạng bột  STAR – 2B