Sản Xuất Giấy Tissue

Khử Mực <br /> xl200

Khử Mực
xl200

Chất Phủ Lô Creping Aid P12

Chất Phủ Lô Creping Aid P12

Phân Tán Giấy ACCOPEARL  R200

Phân Tán Giấy ACCOPEARL R200

Làm mềm Softener - 500

Làm mềm Softener - 500