Trong quá trình sản xuất

Chất phá bọt SN-DEFOAMER 577

Chất phá bọt SN-DEFOAMER 577

Trợ láng, chống dính lô DAVI-100

Trợ láng, chống dính lô DAVI-100

Kháng Bọt Neolex 3023

Kháng Bọt Neolex 3023

Chất bảo lưu NEOLEX 25

Chất bảo lưu NEOLEX 25