Thông tư 31/2017/TT-BTNMT ban hành kèm QCVN 63:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn

QCVN 63:2017/BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Theo QCVN 63:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn, các Nhà máy chế biến tinh bột sắn sẽ áp dụng 08 chỉ tiêu đặc thù của ngành sắn trong việc tuân thủ pháp luật về môi trường, thay vì áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT.

Nội dung chi tiết theo: File đính kèm thông tư