TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC

- Tổng tiêu dùng trong tháng 6/2021 đạt 511.822 tấn, giảm 3,6% so với tháng 5/2021.
- Tổng sản xuất trong tháng 6/2021 đạt 437.900 tấn, giảm 6,3% so với tháng 5/2021.
- Tổng nhập khẩu trong tháng 6/2021 đạt 197.754 tấn, giảm 8,1% so với tháng 5/2021.
- Tổng xuất khẩu trong tháng 6/2021 đạt 123.147 tấn, tăng 20% so với tháng trước.

Cụ thể:
a. Tiêu dùng
- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 404.711 tấn, giảm 4% so với tháng 5/2021.
- Giấy in báo, tiêu dùng 1.682 tấn, giảm 41,8% so với tháng 5/2021.
- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 43.877 tấn, giảm 9,6% so với tháng 5/2021.
- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 15.700 tấn, giảm 7,3% so với tháng 5/2021.
- Giấy tissue, tiêu dùng 21.925 tấn, giảm 2,6% so với tháng 5/2021.
- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 23.487 tấn, tăng 30,5% so với tháng 5/2021.
- Giấy vàng mã, tiêu dùng 440 tấn, giảm 2,2% so với tháng 5/2021

nganh-giay7-min

b. Sản xuất

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 379.000 tấn, giảm 6,7% so với tháng 5/2021.
- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 23.500 tấn, giảm 1,7% so với tháng 5/2021.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 23.900 tấn, giảm 1,6% so với tháng 5/2021.
- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 11.500 tấn, giảm 12,9% so với tháng 5/2021.

nganh-giay8-min

c. Nhập khẩu

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 133.939 tấn, giảm 6,6% so với tháng 5/2021.
- Giấy in báo, nhập khẩu 1.682 tấn, giảm 41.8% so với tháng 5/2021.
- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 19.147 tấn, giảm 36,1% so với tháng 5/2021.
- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 17.073 tấn tăng 0,8% so với tháng 5/2021.
- Giấy tissue, nhập khẩu 2.426 tấn, giảm 40,7% so với tháng 5/2021.
- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 23.487 tấn, tăng 30,5% so với tháng 5/2021.

nganh-giay9-min

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 108.228 tấn, tăng 32% so với tháng 5/2021.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 70 tấn, giảm 77,8% so với tháng 5/2021.
- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 4.579 tấn, giảm 42% so với tháng 5/2021.
- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 10.270 tấn, giảm 17,6% so với tháng 2/2021.

nganh-giay10-min

Nguồn: Theo VPPA