Họp Chi Hội II - Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam (VPPA)

Chúng tôi cùng nhau thực hiện phương pháp cộng, trừ, nhân, chia
📍CỘNG : Hội tụ nguồn lực để phát triển 
✂️TRỪ : biết nói không với những việc không thuộc về thế mạnh của mình để chuyển giao cho cộng sự để chúng tôi làm được nhiều việc hơn và tập trung vào thế mạnh của mình hơn
📚NHÂN: làm thật tốt một việc và nhân rộng ra cho những việc tương tự 
💕CHIA : Chia sẽ thành công với cộng sự và đối tác trên tinh thần win win

IMG_1128

 

IMG_1130

 

IMG_1210

 

IMG_1226

 

IMG_1244

 

IMG_1249

 

IMG_1260

 

IMG_1265

 

IMG_1271

 

IMG_1282

 

IMG_1288

 

IMG_1293