Sản Xuất Giấy Tissue

Tăng bền ướt <br />  Neolex 1012

Tăng bền ướt
Neolex 1012

Làm mềm SO500

Làm mềm SO500

Chống dính lô P12

Chống dính lô P12

Trợ Láng <br /> Davi 100

Trợ Láng
Davi 100

Phân Tán R200

Phân Tán R200

Tăng bền ướt <br />  WS 125

Tăng bền ướt
WS 125

Làm Phồng Giấy <br /> Davi Ex95

Làm Phồng Giấy
Davi Ex95