Chất Tăng Độ Bền Giấy

Tăng Bền Khô<br /> DAVI-515DS

Tăng Bền Khô
DAVI-515DS

Chất Độn hỗn hợp cho giấy  DAVI–VN01

Chất Độn hỗn hợp cho giấy DAVI–VN01

Chất tăng cứng <br /> DAVI - 201

Chất tăng cứng
DAVI - 201